Installation Art > White Bird Parabola

White Bird Parabola
White Bird Parabola
2012

This piece was in a 'touchable art' show.